Sant feliu de llobregat

Sant feliu de llobregat

El municipi de Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat, té una extensió de 11,8 km², i una població de 46.093 habitants. Es troba situat a la vall del riu Llobregat i forma part del Parc de Collserola, un espai d’interès natural que comparteixen 9 municipis. El seu topònim (Sanct[us] Feli[x]) no apareix de forma escrita fins a l’any 1002 en un document dipositat al monestir de Sant Cugat del Vallès, com a manifestació d’una ermita dedicada a aquest sant.

Sant Feliu de Llobregat es depositari d’una llarga tradició comercial i industrial que s’ha anat construint al llarg dels segles. Els primers vestigis de presència humana es remunten a la prehistòria fa aproximadament uns 250.000 anys; posteriorment, ibers, fenicis, grecs i romans també el van considerar un indret magnífic per desenvolupar les seves activitats agrícoles i comercials, primera evidència del desenvolupament de la intel·ligència i el treball en equip dels seus pobladors, on la industria artesana i la pagesia van ser el motor econòmic durant segles.

Ja a finals del segle XIX, la construcció del Canal de la Infanta va afavorir una expansió agrícola que va permetre circuits comercials amb Barcelona, i l’arribada del tren anys més tard, va estendre aquesta activitat mercantil cap a Europa, alhora que va facilitar el desenvolupament industrial. Les primeres fàbriques en establir-se al municipi van ser les tèxtils, després ho farien les metal·lúrgiques, les químiques, les farmacèutiques i les de construcció.

Aquesta bonança industrial va provocar un gran creixement demogràfic procedent de l’interior de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol. Els santfeliuencs van rebre aquestes transformacions socioeconòmiques implantant nous models associatius, organitzacions per defensar els seus interessos polítics, professionals, assistencials, culturals, d’esbarjo, que continuen hores d’ara, sent una manifestació d’aquestes tradicions l’Exposició Nacional de Roses, que ha celebrat aquest any la seva 64a edició.

L’arribada de l’era digital ha suposat un nou i apassionant repte per al municipi, i ha estat un catalitzador per avançar cap a un creixement sostenible, una societat incloent i cohesionada i ha estat alhora un motor de desenvolupament econòmic, productiu, social, cultural i democràtic. El recurs a les noves tecnologies és un dels principals reptes que cal abordar per reduir les incerteses actuals i, alhora, augmentar la capacitat d’anticipació que requereix el futur. L’era digital està definint un món diferent, en què les persones, la informació i les coses estan connectades com mai abans ho havien estat, amb una intensitat i una velocitat a les quals és imprescindible adaptar-se. Sant Feliu de Llobregat ha estat conscient d’aquesta realitat i ha incorporat la innovació tecnològica i, especialment la tecnologia digital, com a motor impulsor de la seva transformació.

En aquest nou context, Sant Feliu de Llobregat ha tingut una oportunitat única per impulsar el projecte de soterrament de les vies de tren que el travessen, com a palanca de canvi i motor d’una estratègia àmplia de ciutat, en una conjuntura de crisi sociosanitària i econòmica derivada per la pandèmia COVID-19, en què els problemes urbans latents a l’espai públic i la realitat local s’han accentuat.

Després d’anys de reivindicació ciutadana, el soterrament de les vies i la urbanització de la superfície alliberada s’erigeix com el gran projecte urbanístic de la ciutat, les obres del qual es van iniciar el 2021, permetent replantejar el centre urbà i redefinir el municipi en conjunt, el que ho projectarà a nivell metropolità. Això està sent possible mitjançant un projecte seleccionat directament per la població després de fer un ampli procés de participació ciutadana, basat en la creació d’un nou eix verd que connecti i vertebri el territori.

Pueblo candidato a

Premio Mejor Pueblo Tecnólogico

Sant Feliu de Llobregat és un municipi que té una llarga trajectòria en l’aposta per la innovació tecnològica, social i econòmica, essent un referent en transformació digital, govern obert, participació i col·laboració ciutadana i ciutat intel·ligent. Per a l'Ajuntament, les tecnologies digitals representen un catalitzador per al creixement sostenible, la transició ecològica i el benestar de la ciutadania.

El treball de molts anys l'ha portat a ser distingit com a Ciutat de la Ciència i la Innovació el 2014 per la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat en la categoria de municipis de 20.001 a 100.000 habitants, distinció renovada el 2021, i a poder treballar dins de la plataforma RED INNPULSO, l'objectiu del qual és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de ciència i innovació realitzen les administracions locals, per propiciar la col·laboració entre aquestes, millorar el seu potencial innovador i servir de model a altres ajuntaments i contribuir al canvi del model productiu cap a un model sostenible a nivell econòmic i social. Cal esmentar també que, gràcies a la seva dilatada trajectòria en diferents àmbits de la innovació i el treball col·laboratiu amb diferents laboratoris d'innovació social i pública a nivell autonòmic i estatal, Sant Feliu de Llobregat va rebre el 2020 la menció especial al premi INNOVAGLOC, creat pel Grup Treball d'Innovació de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP, amb l'objectiu de reconèixer els millors governs locals innovadors.

Com a instruments de planificació estratègica quant a innovació digital, el municipi disposa de diferents documents estratègics importants en matèria de digitalització com són:

- L'Estratègia Futur Digital de Sant Feliu (2020) que té com a objectiu definir els projectes a desenvolupar en els anys 2020-2024 per avançar en la societat i l'economia digital del municipi; construint una comunitat més resilient, capaç de fer front a crisis com l'actual i preparada respecte de futures epidèmies eventuals; i configurant una administració àgil orientada a donar els millors serveis i garantir l'assignació de recursos en un entorn de risc canviant. Aquesta estratègia, partint dels resultats obtinguts de les anteriors estratègies, l’Estratègia de Transformació Digital i l’Estratègia de ciutat intel·ligent Sant Feliu 2.0(20), aborda els nous reptes apareguts en els darrers anys, incorporant els principis de l'Agenda Local 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les mesures de transformació per avançar cap a un futur sostenible.

- L'Estratègia BIM (“Building Information Modeling” o Modelat d'Informació per a l'Edificació), amb la qual l'Ajuntament s'ha anat dotant dels estàndards, les metodologies i les eines tecnològiques necessàries per incorporar la metodologia de treball col·laborativa BIM, i poder realitzar la gestió dels edificis i infraestructures en un model digital (bessó digital).

Cal destacar també la gestió de les TIC desenvolupada per l'Ajuntament, que ha portat a desenvolupar (en open source) les pròpies eines, que ja estan sent utilitzades per altres administracions: GDMatrix per a la gestió de la informació i documentació; BIMRocket per a la modelització i gestió dels actius; Brain4it, per a l'automatització de les funcions d'operació dels elements físics de la ciutat fent ús d'aplicacions d'intel·ligència artificial. Actualment l'Ajuntament desenvolupa la seva pròpia plataforma de gestió integral del territori a partir de la integració de la informació provinent dels diferents elements de sensorització distribuïts per la ciutat i dels sistemes de gestió municipals. Aquesta plataforma està dissenyant-se en codi obert, de manera que sigui escalable, interoperable, i fàcil d'administrar i mantenir.

- El model de gestió administrativa. És important destacar que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha anat modificant el model de gestió per fer efectiva la transició d’un model de gestió administrativa en paper a un model basat en l’Administració digital. El document "Model de gestió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat" defineix un marc de gestió comú, establint els àmbits o matèries que tenen un impacte global a l'organització com el Sistema d'Informació Municipal, el Sistema de Gestió Documental i la Gestió de la Seguretat, i dibuixant com es desenvolupen de manera general els processos de gestió que donen suport a l’activitat administrativa, i que són la base de la presa de decisions públiques.

Així mateix, en aquest procés de transformació cap a una administració oberta, digital, intel·ligent i social, cal fer millores organitzatives i estructurals que permetin aconseguir amb èxit aquests grans reptes i reaccionar convenientment davant d'aquestes necessitats. És per això que l'Ajuntament mitjançant acord de Ple de 22 de març de 2018 va aprovar el Marc Estratègic per a la Transformació Cultural i Organitzativa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Aquests processos de transformació han culminat amb la recent elaboració i aprovació de dos documents directors del futur de la ciutat: l’Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat i l’Agenda Digital de Sant Feliu de Llobregat, aprovades en sessió plenària de 28 de juliol de 2022.

L’Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat és una eina estratègica de planificació que pretén assolir una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible. La visió de l’estratègia s’ha estructurat al voltant de la necessitat de soterrar la gran fractura que ha significat per al municipi les vies del tren que el travessen. Cal destacar la perspectiva polièdrica de l’Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat que s’ha desenvolupat a partir d’una visió holística de la ciutat articulada en 10 grans eixos estratègics, alineats amb els grans objectius de l’Agenda Urbana Española. Des de la vessant tecnològica, en destaca l’eix estratègic 9: Era digital, per a liderar i fomentar la innovació digital, que té com a objectius específics: Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart City) i Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital. Sant Feliu es considera projecte pilot de l’Estat en l’elaboració del seu Pla d’Acció de l’Agenda Urbana.

Per altra banda, l’Agenda Digital de Sant Feliu de Llobregat, que es configura com un marc estratègic a llarg termini de l’Estratègia Futur Digital de Sant Feliu i n’amplia el seu espectre per definir els principals objectius i línies d’actuació que l’Administració municipal haurà d’abordar per afrontar el repte de la transformació digital del municipi i del propi Ajuntament en els propers vuit anys. L’Agenda Digital de Sant Feliu de Llobregat s'estructura en cinc eixos que engloben un total de 26 objectius estratègics a assolir mitjançant el desenvolupament de 116 línies d'actuació.

Bck to top